Regulamin

 Regulamin korzystania z Portalu

Portal feelbeauty.eu został stworzony przez firmę Feelbeauty by w przyjemny sposób uświadomić czym jest chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna i pokrewne dziedziny.

Regulamin postanowienia ogólne.

1. Firma Feelbeauty udostępnia Portal do bezpłatnie użytkownikom Internetu. Korzystanie z naszego Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione poniżej na naszym Portalu. Zapoznaj się dokładnie z nimi.

2. Właścicielem Portalu jest firma Feelbeauty

3. Właściciel Portalu udostępnia adres poczty elektronicznej do kontaktu redakcja@feelbeauty.eu

4. Regulamin dostępny jest w stopce Portalu.

5. Portal udostępnia następujące usługi

aForum dyskusyjne 

b. fotogalerie

c. komentowanie artykułów opublikowanych w Portalu 

d. wstawianie swoich po zabiegowych opini specjalistą, kliniką, gabinetom oraz SPA

e. chat na Forum

f. newsletter 

g.możliwość wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie oraz publikowania i udostępniania innym użytkownikom, własnych informacji i materiałów.

6.Zasady korzystania z Portalu

a.Korzystając z Portalu zobowiązujesz się do działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami.

b.korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).

c.  Użytkownikom Portalu i Forum, zabrania się przesyłania za pomocą Portalu lub Forum materiałów:


  - zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych; 
  - zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich; 
  - zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść; 
  - naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie; 
  -  zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu; 
  - zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy; 
  - zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji Serwisu. 
  - zawierających przekazy reklamowe, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.

d.Okres z korzystania z Portalu jest nieograniczony.

e.Jest to usługa bezpłatna.

f.Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Portalu, mogą być składane na adres elektroniczny redakcja@feelbeauty.eu w terminie 7 dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

g. W terminie 21 dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

h.Firma Feelbeauty jako właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Portalu oraz Forum, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Portalu lub Forum bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.  
  

7.Nasze zobowiązania jako właściciela Portalu

a.Informacje zawarte w Portalu zostały zebrane w dobrej wierze dla użytku publicznego.

b.Komentarze ,opinie zamieszczane przez Użytkowników są wyrażaniem ich punktu widzenia.

c.Właściciel Portalu podejmuje wszelkie działania mające na celu stały dostęp do Portalu lecz zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszania funkcjonowania Portalu z przyczyn technicznych.

d.Na stronach Portalu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są Portal i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Portalu ani tych (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści.

e.Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Portalu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Serwisów a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od Właściciela niezależnych.

f.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
  -  generalnie nie usuwa albo nie modyfikuje danych, 
  -  posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz 
  -  nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych. 

g. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

h.Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Portalu przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w Serwisie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).

i. Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu  lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.

j. Użytkownicy Serwisów publikują swoje komentarze, opinie,zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w Portalu. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisów, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.


 8.Własność intelektualna Portalu należy do firmy Feelbeauty i jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie i publikowanie bez zgody jest zagrożone karą 

zgodnie z art. 78 ustawy o prawie autorskim: „Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny”

 Zgodnie z art. 115 ustawy o prawie autorskim: „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”

a.Portal udostepniony zostaje bezpłatnie. 

b. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisach Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

c.W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Portalu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

d.Dziękujemy za przesyłane materiały. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.

e.Użytkownik, udostępniający w Portalu jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
  -  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
  - trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

f.Użytkownik, udostępniający w Portalu jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela tym Użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
- trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych,
w zakresie własnego użytku osobistego.

g.Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Serwisach decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i Użytkowników Portalu, co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.

h. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisach, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte Serwisach inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Państwa do Serwisów nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisach bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
 
9.Ochrona prywatności

a.Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników Portalu i Forum. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Właścicielowi przez użytkowników w czasie korzystania z Portalu.

b. Portal został skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Zachęcamy jednak do zarejestrowania się w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich udostępnianych funkcji. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Dane są wymagane do publikacji na przykład w takich partiach serwisu jak forum lub do przesłania prezentu po zakończeniu Konkursu

c.Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych pozwalających na określenie jego tożsamości (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz podstawowych danych statystyczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, zainteresowania, etc.). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu takich danych wymagających.

d.Właściciel zastrzega sobie także prawo do zbierania danych osobowych w Portalu w sposób inny niż rejestracja użytkowników.

e.Wszystkie zebrane przez Właściciela dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

f. Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisów w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.

g. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników Właściciela, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.
 

h.Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
  -gdy użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych, 
  -na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa. 

 i.Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu i profilu demograficznego użytkowników współpracujących z Właścicielem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

j. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu jest firma Feelbeauty. Każdy użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania. W celu dokonania zmian, prosimy o kontakt z Właścicielem na adres: redakcja@feelbeauty.eu

 k. Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb użytkownika i ułatwia użytkownikom nawigację w Portalu. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu użytkowników w serwisie.

l. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników Portali i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z  Portalem. Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznania danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.

m.. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Portalu są dla Użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

n.W Portalu prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).


 o. Jeżeli do korzystania z Portalu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Portalu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Portalu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Portal usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w Portalu jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z Portalu

.

    Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Portalu (np. udostępnieniu użytkownikom nowych funkcji).
   Zachęcamy użytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony - będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności.
    We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisów mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisów, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

                                                                                                                                                                                                                   

 Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem i życzymy miłych doznań

 wizualnych oraz merytorycznych podczas korzystania z Portalu i Forum